Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

(1) Bavarois bvba hanteert de volgende algemene verkoopsvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website en alle andere diensten van Bavarois bvba. Met Bavarois, 42Brasso, 42Saga, BrassoShop, SagaTakeOut, Mindsurfing Foodgasmic Boozorama Bistro Club (ook wel “wij”, “ons” in deze verkoopsvoorwaarden en in ons privacybeleid) wordt Bavarois bvba bedoeld.

Het uitbatingsadres van Bavarois bvba is Kiliaanstraat 2, 2570 Duffel. Je kan Bavarois bereiken via 015 345 350 of via info@42brasso.be en op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen of wissen.
De maatschappelijke zetel van bavarois bvba is Oude Liersebaan 389, 2570 Duffel, België.

(2) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierin begrepen de abonnementen en bestellingen) die Bavarois bvba sluit met de klanten. De klanten worden hierna ook “jij”, “je”, “u” of “klant” genoemd.
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

(3) Wij behouden ons het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds op deze pagina te lezen. Bij belangrijke wijzigingen wordt dit aan alle website-accounts en de klanten die deelnemen aan het Mindsurfing Foodgasmic Boozorama Bistro Club-trouwheidsprogramma meegedeeld. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid je account of eender welke lopende overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@42brasso.be, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en met inachtname van onderstaande voorwaarden.  Indien je de overeenkomst niet beëindigt en je gebruik blijft maken van onze producten of diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, dan zijn deze laatste, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing op de overeenkomst.

Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die je op eender welk ogenblik meedeelt aan Bavarois bvba, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en juist zijn. Je mag je wachtwoord niet aan derden meedelen: je dient het veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons schriftelijk op de hoogte stellen van een eventueel verlies of doorgave. Ieder misbruik, zoals de door derden met uw wachtwoord onrechtmatig geplaatste bestellingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen, zijn volledig tot jouw laste. Bavarois bvba is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van onjuiste informatie en/of het verlies van je wachtwoord en je vrijwaart Bavarois bvba tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) Je bent ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde producten (zoals allergeneninfo) aandachtig te lezen en in acht te nemen. Bavarois bvba is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en je vrijwaart Bavarois bvba tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms materiële vergissingen worden gemaakt. Manifeste vergissingen in het aanbod verbinden Bavarois bvba niet. Indien je niet zeker bent van de inhoud van de dienst of het produkt die je via het internet wenst aan te kopen, is het aan jou om zich je bij Bavarois bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop. Dit kan via info@42brasso.be of telefonisch op 015 345 350.

(3) Prijzen weergegeven op onze website worden daar met de meeste zorg geplaatst. Mogelijke fouten in deze prijzen binden Bavarois bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

(4) De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

(5) Als klant kan je een online bestelling plaatsen door het door Bavarois bvba beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk per mail bevestigen. Deze bevestiging impliceert niet automatisch de aanvaarding van de bestelling. Bavarois bvba kan de bestelling aanvaarden door een bindend bewijs van aanvaarding uit te geven of door de bestelde producten toe te zenden. Tot dan kan Bavarois bvba, op elk ogenblik en zonder motivering, de bestelling weigeren. Pas na het aanvaarden van de bestelling door Bavarois bvba ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijden en/of op het verstrekken van bestelde diensten, bijvoorbeeld een cadeaucheque.

(6) Ons aanbod richt zich tot de eindgebruikers in België. De bestelde producten, zoals onze maaltijden, cadeaucheques en andere diensten zijn niet bestemd voor wederverkoop.

(7) Bavarois bvba verkoopt geen online producten aan personen onder de achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar en je wil iets bestellen in onze webshop, dan is de toestemming vereist van een ouder of een voogd.

Informatie over je wettelijk herroepingsrecht

(1) Als particuliere persoon kan je afzien van een aankoop voor nietberoepsmatig gebruik binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn neemt aanvang op de dag van ontvangst van je bestelling. Je moet enkel de directe kosten dragen voor het terugsturen van de goederen.

(2) In volgende gevallen beschikt je niet over het recht van de aankoop af te zien:
– Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
– Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
– Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
– Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.
– Goederen die beschadigd werden na levering. Bij beschadiging bij levering moet je Bavarois bvba binnen de 48u op de hoogte stellen.
Het herroepingsrecht geldt dus enkel voor producten die niet speciaal voor jou zijn aangemaakt. Gerechten die je via onze webwinkel koopt worden op maat volgens de door jou ingevoerde specificatie gemaakt. Bovendien bestaat het grootste deel van onze gerechten uit verse ingrediënten die speciaal voor jou zijn verwerkt en verpakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is daardoor na succesvolle betaling definitief.

(3) In concreto betekent dat je bij een aankoop op afstand bij Bavarois bvba niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende meest voorkomende gevallen (maar niet gelimiteerd tot):
– als je een reservering maakt of een bestelling plaatst in hoedanigheid van ondernemer, handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
– als je gerechten bestelt uit de BrassoShop
– als je een cadeaubon koopt en deze is reeds verbruikt op het moment dat je aanspraak wenst te maken op je herroepingsrecht. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
– als je een cadeaubon hebt besteld en daarbij aangeduid hebt dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
– de geleverde goederen bevatten voedselwaren.
– je bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

(4) Om je recht uit te oefenen dien je ons je beslissing om eenzijdig de overeenkomst te herroepen mee te delen (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail). Opdat de herroepingstermijn zou zijn nageleefd volstaat het dat je je mededeling betreffende het uitoefenen van je herroepingsrecht verzendt voor het verstrijken van de termijn.

Annulatie

(1) In geval je je bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
– als je meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt je het volledige voorschot terug.
– als je tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijg je 50% van het voorschot terug.
– als je minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering aan de hand van deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan jou gefactureerd.

(2) In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:
– Als je minder dan 3 werkdagen voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van € 50 per persoon aangerekend. Ook als je met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal deze administratiekost per ontbrekende person worden aangerekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering aan de hand van deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan jou gefactureerd.

(3) De annulatieregels worden steeds toegepast. Je kan je in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

(4) Je kan de overeenkomst altijd beëindigen via telefoon op 015 345 350 of e-email info@42brasso.be.

Levering, leveringsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, overdrachtsrisico, onderbreking of opschorting van de levering

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas te leveren ná betaling van vijftig (50) % van het totaalbedrag van de bestelling. Je kan dienaangaande geen eerdere leveringen inroepen.

(2) Wij bezorgen overal in België voor het standaardbedrag zoals vermeld op de website. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die per post naar u toegezonden mits het standaardbedrag zoals vermeld op de website.

(3) De levering vindt plaats op het adres dat je hebt aangeduid als leveringsadres in uw klantenaccount op onze website. Als je adres wijzigt, verwittig ons dan 3 dagen voor de levering.

(4) Je dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering van de producten op het door jou opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die je ons hebt bevestigd. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en schade.

(5) Indien de persoonlijke aflevering van de producten onmogelijk is, dan wordt aan de overeenkomst voldaan door de producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning van de klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de klant en Bavarois bvba is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van producten.

(6) Indien de producten niet betaald zijn op het ogenblik van de persoonlijke aflevering, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

Prijzen en verzendkosten, betaling en opschortingsrecht in hoofde van Bavarois bvba

(1) De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.  Verzendkosten zoals aangegeven op de website zijn enkel geldig binnen een straal van 15 km rond Duffel. Daarbuiten worden extra verzendkosten aangerekend.

(2) De vorderingen van Bavarois bvba zijn onmiddellijk opeisbaar.

(3) Voor de betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) Bavarois bvba is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

(5) Bavarois bvba is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, en met name het leveren van gerechten, op te schorten zolang de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vouchers, kortingscodes en cadeaucheques

(1) Bavarois bvba biedt cadeaubons, kortingscodes en andere soorten vouchers aan die dienen geactiveerd te worden opdat de klanten onze producten zouden kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer geldig.

(2) Cadeaubons, kortingscodes en vouchers kunnen slechts één keer verzilverd worden op de website. De cadeaubons, kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

(3) Bavarois bvba heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken of te annuleren indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

Aansprakelijkheid van Bavarois bvba

(1) Bavarois bvba is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van Bavarois bvba, of in geval van zware of opzettelijke fout van Bavarois bvba of diens werknemers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor Bavarois bvba verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Bavarois bvba voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies, verlies van besparingen enz. is uitgesloten.

(3) Bavarois bvba is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door u aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en u vrijwaart Bavarois bvba tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(4) Bavarois bvba is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door Bavarois bvba verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en je vrijwaart Bavarois bvba tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(5) Indien je hebt gekozen voor levering bij uw buren, voor de deur van uw woning of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draag je hiervoor alle risico’s. Bavarois bvba is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van producten, noch voor de hierdoor door de klant geleden schade.

(6) Bavarois bvba is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, met name stakingen, ziektes, brand, storingen bij Bavarois bvba of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden op wie Bavarois bvba een beroep doet bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Bavarois bvba die hierop een beroep kunnen doen.

Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Om je te informeren aangaande wat er met je gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je hier kan raadplegen op onze website.

Betalingswijzen en automatische invordering

(1) De betaling van al onze producten en diensten gebeurt contant, middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze website.

(2) De bestellingen worden gefactureerd volgens de door jou gekozen betalingswijze.

(3) je dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door jou gekozen betalingsmiddel correct en actueel is.

(4) Je verleent aan Mollie bv (handelend voor rekening van Bavarois bvba) een Direct Debit mandaat op je bankrekening.

(5) Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(6) Mocht je het afhalen via Direct Debit waarvan sprake in (4) of via PayPal of kredietkaart of andere betwisten, kan je je hiertegen verzetten volgens de met jouw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met je bank binnen acht (8) weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag je bank naar de voorwaarden.

(7) Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien wij een betaling niet kunnen uitvoeren via het door jou gekozen betalingsmiddel, zal uw bestelling toch kunnen geleverd worden en zal de koop geacht worden te hebben plaatsgevonden. In dergelijke gevallen zal Bavarois bvba opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door jou gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen.

(8) Indien dergelijke pogingen vruchteloos blijven, behouden wij ons het recht voor om de verschuldigde sommen op een andere wijze in te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij middels tussenkomst van een derde. In dit geval behouden wij ons het recht voor om van jou de aldus veroorzaakte buitengewone invorderingskosten, bovenop het forfaitair schadebeding vastgesteld in punt (10) hieronder, te vorderen.

(9) Indien je de verschuldigde sommen niet betaalt binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf hun vervaldatum, kan je gehouden zijn tot betaling van een forfaitair verhoging van 3 €. Bij gebrek aan betaling binnen een nieuwe termijn van 3 weken, kan je gehouden zijn tot een bijkomende forfaitaire verhoging van 3 €. Bij uitblijven van betaling na een nieuwe periode van 3 weken, kan je gehouden zijn tot een bijkomende forfaitaire verhoging van 3 € en daarna worden de verschuldigde sommen ingevorderd middels tussenkomst van een derde.

Vermoeden van fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om de rekeningen te onderzoeken waarvoor wij geldige redenen hebben om te verdenken dat er sprake is van niet-conforme of frauduleuze praktijken.

(2) Wij behouden ons het recht voor om je bestellingen te stoppen en/of je rekening af te sluiten ingevolge dergelijk onderzoek.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en ongeldige bepalingen

(1) Alle overeenkomsten tussen Bavarois bvba en de klant waarop onderhavige algemene voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Bavarois bvba en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Mechelen.

(3) Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk met de oude bepaling overeenstemt in termen van inhoud, draagwijdte of doelstelling.

Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij Bavarois bvba hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Als je een klacht hebt, gelieve dan zo specifiek mogelijk te zijn als je contact met ons opneemt, via telefoon 015 345 350 of email info@42brasso.be. We komen dan zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.